deqp
ระบบสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดหลักสูตร (ประชุม)
ชื่อหลักสูตร อบรม ทสม
โครงการ อบรมเพิ่มศักยภาพ สานสัมพันธ์ ทสม
รายละเอียดการอบรม -
ประเภทโครงการ อบรม
จำนวนชม. รวม 24 ชม
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม 25/12/2562
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม 26/12/2562
สถานที่จัดฝึกอบรม พื้นที่สาธารณะ
วันหมดเขตปิดรับสมัคร 13/2/2562
วันที่เข้าพัก 24-12-2039, 25-12-2039
หมายเหตุ ประสงค์พักเดี่ยว จ่ายค่าที่พักเอง (1500 บาท/คืน) ประสงค์พักคู่ (แจ่งรายชื่อผู้ที่ต้องการพักคู่ ที่ เบอร์.....................หรือ email.........................
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม -