deqp
Green Product
รายชื่อผลิตภัณฑ์
ภาพผลิตภัณฑ์ 20006
ตราสัญลักษณ์ : G เงิน   ราคา: -
เคหะ5   ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ภาพผลิตภัณฑ์ 20007
ตราสัญลักษณ์ : G เงิน   ราคา: -
เคหะ5   ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
ภาพผลิตภัณฑ์ 20008
ตราสัญลักษณ์ : G เงิน   ราคา: -
เคหะ5   ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
ภาพผลิตภัณฑ์ 20009
ตราสัญลักษณ์ : G ทองแดง   ราคา: -
มัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง   ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ภาพผลิตภัณฑ์ 20010
ตราสัญลักษณ์ : G เงิน   ราคา: -
บ้านไพลผึ้ง   ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
นำทาง
ภาพผลิตภัณฑ์ 20011
ตราสัญลักษณ์ : G ทองแดง   ราคา: -
แพรพนา   ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ภาพผลิตภัณฑ์ 20012
ตราสัญลักษณ์ : G เงิน   ราคา: -
กลุ่มทอผ้าจันทร์สมการทอ   ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
นำทาง
ภาพผลิตภัณฑ์ 20014
ตราสัญลักษณ์ : G ทอง   ราคา: -
กลุ่มสหกรณ์พัฒนาอาชีพสตรีเมืองพะเยา จำกัด   ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
นำทาง
ภาพผลิตภัณฑ์ 20015
ตราสัญลักษณ์ : G ทอง   ราคา: -
หัตถกรรมกระจูดวรรณี   ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ภาพผลิตภัณฑ์ 20016
ตราสัญลักษณ์ : G เงิน   ราคา: -
เคหะ5   ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง