deqp
โรงเรียนอีโคสคูล
รายการบทความ
ลำดับ รายการบทตวาม
1 สส.เปิดผลสำเร็จ “Eco-School” ช่วยสร้างคน เปลี่ยนพฤติกรรมเด็กผ่านการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน
ปี 2560
โรงเรียน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
2 เรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริ
ปี 2560
โรงเรียน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
3 เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์คูคลองประเวศ
ปี 2560
โรงเรียน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
4 นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา (Innovative of water hyacinth and garbage collecting machine)
ปี 2560
โรงเรียน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
5 มัธยมสุวิทย์ฯ สร้าง “นักคิด จิตอาสา” ผ่านรายวิชาอีโคสคูล
ปี 2559
โรงเรียน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
6 ทดสอบ 2
ปี 2559
โรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ำมิน
ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
7 ทดสอบ
ปี 2558
โรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ำมิน
ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา