deqp
โรงเรียนอีโคสคูล
รายละเอียดบทความ
เรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริ

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำในชุมชนให้กับเยาวชน โดยการเริ่มต้นง่ายๆ ในครัวเรือน จากอุปกรณ์ที่สามารถทำได้เองและมีราคาแค่ 200 บาทเท่านั้น

โดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้ยกรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นชุมชนที่ชาวบ้านและเยาวชนร่วมมือกันบริหารจัดการน้ำขึ้นมาเป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะเรื่องการบำบัดน้ำเสีย ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นการชักชวนน้องจากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (เขตประเวศ) มาอบรมเชิงปฏิบัติการ"ระบบบริหารจัดการน้ำเสียด้วยถังดักไขมันและเครื่องเติมอากาศ"เพื่อร่วมกันฟื้นฟูแหล่งน้ำของชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทาง"เรียนรู้สู่การลงมือทำ ตามแนวพระราชดำริ" 

โดยเริ่มจากการฝึกให้ดัดแปลงถังพลาสติก เป็นถังดักไขมันแบบง่าย ที่มีต้นทุนชุดละไม่ถึง 200 บาท เพื่อนำกลับไปติดตั้งที่บ้าน และเริ่มบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยทิ้ง รวมทั้งสอนติดตั้งระบบเครื่องเติมอากาศในน้ำ (พลังงานแสงอาทิตย์) ให้กับชุมชน ซึ่งจะช่วยบรรเทาและปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้กลับมาดีขึ้น 

และจากการตอบรับของโรงเรียนในกรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 99 แห่ง ก็พบว่าสภาพแห่งน้ำในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ผ่านการขับเคลื่อนของกลุ่มเยาวชนและความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน

http://www.krobkruakao.com/local/29684

โรงเรียน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
คำสำคัญ
วันที่แก้ไขล่าสุด 31 19 2560