deqp
โรงเรียนอีโคสคูล
รายละเอียดบทความ
นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา (Innovative of water hyacinth and garbage collecting machine)

ชื่องานวิจัย        นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา

Innovative  of water hyacinth and garbage collecting machine

ผู้วิจัย                1.นาย ณัฐวุฒิ เข็มลา 2.นาย พงศธร ทัพธานี 3.นายปฏิภาณ ยะถาเทศ

ที่ปรึกษา            นายวีระพงษ์  พิมพ์สาร ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

ปีที่ทำการวิจัย     2560

บทคัดย่อ

           ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบและสร้างเครื่องเก็บขยะและผักตบชวาในคูคลอง  โดยเครื่องเก็บขยะและผักตบชวาสามารถ สร้างขึ้นได้จากวัสดุและอุปกรณ์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาด หาง่ายและราคาถูก สำหรับคูคลองขนาดเล็กที่เครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา  2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเก็บขยะและผักตบชวาของนวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา  จากผลการวิจัยพบว่า

  1. การออกแบบนวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา จะออกแบบให้เครื่องมีความเหมาะสมกับการเก็บผักตบชวาบริเวณคูคลองขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ ส่วนตัวเครื่องและฐาน ส่วนปากคีบทำหน้าที่เก็บผักตบชวาส่วนชุดคันบูม จะทำหน้าที่เป็นแขนให้กับปากคีบ และส่วนชุดค้ำยันจะทำหน้าที่เสริมความมั่นคงให้กับฐานและตัวเครื่องขณะทำงาน จากการวิเคราะห์ความแข็งแรง จะนำมาประกอบการพิจารณาสร้างเครื่องเก็บผักตบชวาขนาดจริงได้ตามแบบดังนี้
    • ความยาวและความกว้างของฐานเท่ากับ 5 m x 0.7 m
    • ความสูงของตัวเครื่องเท่ากับ 3.0 m
    • ชุดคันบูมยาว 4.0 m สามารถยกคันบูมสูงสุด 4.5 และ และต่ำสุดเท่ากับ 0.5 m
    • ปากคีบมีความกว้าง 5 m เมื่อกางออก และมีความยาว 1.4 m สามารถรับน้ำหนักผักตบชวาได้สูงสุด 13.2 kg
  2. ประสิทธิภาพของเครื่องเก็บผักตบ ดังนี้

                 2.1  ค่าเฉลี่ยในการเก็บ  35 ครั้ง/ชั่วโมง

                 2.2 น้ำหนักเฉลี่ยในการเก็บผักตบชวา 11.62 kg/ครั้ง

                 2.3 น้ำหนักเฉลี่ยในการเก็บผักตบชวา คิดเป็นชั่วโมงละ 406.7 kg/h
3. ความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องเก็บขยะและผักตบชวาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คน พบว่า ด้านโครงการนี้มีประโยชน์ อยู่ในระดับดีมาก  ด้านความคุ้มค่า อยู่ในระดับดี  ด้านมีความเหมาะสม  อยู่ในระดับดี  ด้านนำไปใช้ได้ อยู่ในระดับดีมาก  ด้านการแก้ปัญหาได้  อยู่ในระดับดีมาก  ด้านความประหยัด อยู่ในระดับดี  ด้านกระบวนการถูกต้องตามขั้นตอน อยู่ในระดับดีมาก  ด้านผลสัมฤทธิ์มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก  ด้านความสมบูรณ์ของชิ้นงาน อยู่ในระดับดีมาก  ด้านบรรลุตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับดีมาก

คำสำคัญ : นวัตกรรมเก็บขยะและผักตบ

โรงเรียน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
คำสำคัญ นวัตกรรมเก็บขยะและผักตบ
วันที่แก้ไขล่าสุด 31 10 2560