หน้าหลัก >> Knowledge >> PM 2.5 >> จำนวนผู้เข้าชม: 752 บทบาทของเภสัชกรรมชุมชนต่อสถานการณ์ฝุ่น PM2.5

คลังความรู้ PM 2.5 : บทบาทของเภสัชกรรมชุมชนต่อสถานการณ์ฝุ่น PM2.5


บทความวิชาการของ อ.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
กรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (2562-2564)
ที่เผยแพร่ในวารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
ปีที่ 18 ฉบับที่ 102เดือนมกราคม 2562

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.facebook.com/thaipharmacycouncil/photos/pcb.2358878750848831/2358874640849242/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBilcXk_Er4IbHKSkyxrf5veZ7JPAD5-mxLUd4RmXHg_DztOGJgdCdx1MEJQOpNQ3VdWya0n_a6Wswk