กำหนดการวันสิ่งแวดล้อมไทย 2560

กำหนดการ

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประจำปี 2560

"สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม"

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

*****************************************************************************

09.00 – 10.00 น.

 ลงทะเบียน

10.00 – 12.00 น.

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”

โดย นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชการที่ 9

12.00 – 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

เตรียมความพร้อมสำหรับพิธีเปิด

14.00 – 15.00 น.

พิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี  2560

·     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีเปิด

·     การขับร้องเพลง “พระราชาในนิทาน” โดยตัวแทนเยาวชนจากเสถียรธรรมสถานและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

·     Presentation ชุด “สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”

·     กล่าวรายงาน โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

·     พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม

Ø รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติฯ (3 รางวัล)

Ø รางวัลถ้วยพระราชทางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ เฉลิมพระเกียรติ (2 รางวัล)

Ø รางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2560 (8 รางวัล)

·       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน

·       ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

15.30 – 16.00 น.

ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ

16.00 น.

ประธานเดินทางกลับ

            *** การแต่งกาย ชุดสุภาพ

            *** ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

                   ชมนิทรรศการ “สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”

                   ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

                   ชมนิทรรศการความสำเร็จจากโรงเรียน และชุมชน ที่ชนะเลิศโครงการรงเรียนและชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ

                   ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง