หน้าหลัก >> Knowledge >> ดินและการใช้ที่ดิน >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,232 วิธีการเก็บตัวอย่าง Soil Gas

คลังความรู้ ดินและการใช้ที่ดิน : วิธีการเก็บตัวอย่าง Soil Gas

วิธีการเก็บตัวอย่าง Soil Gas

 

          หากต้องการสำรวจหาจุดที่มีการปนเปื้อนของ VOCS ที่เป็น Hot Spot ในพื้นที่กำหนด ให้สุ่มจุดเก็บตัวอย่างโดยการตีกริตบนแผนที่ ให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งนี้ระยะห่างแต่ละจุดให้อยู่ที่ดุลพินิจของผู้สำรวจว่าจะเก็บตัวอย่างกี่ตัวอย่างทั้งนี้เนื่องจากแต่ละจุดคือค่าใช้จ่าย เมื่อกำหนดจุดแล้วให้เจาะดินเพื่อให้เกิดช่องว่างสำหรับการรวมตัวของก๊าซและใส่ Probe เก็บตัวอย่างได้โดยการตอกแท่งเหล็กลงไปลึกประมาณ 80 – 100 เซนติเมตร จากนั้นดึงแท่งเหล็กขึ้นจากดิน ควรใช้เครื่องทุนแรงโดยใช้ Step Jack เมื่อดึงขึ้นเสร็จแล้วให้นำ Probe ใส่ลงไปในช่องว่างของดินที่เกิดขึ้น โดยให้ด้าม Probe ปิดสนิทกับพื้นดิน เพื่อกันก๊าซจากบนดินไหลเข้า จากนั้นต่อปลายสาย PTF ของ Probe เข้ากับเครื่องวิเคราะห์ VOCS ชนิดพกพา PID จากนั้นเดินเครื่องวิเคราะห์ VOCS รวม 1 นาที อย่าลืมจับเวลาถ้าไม่ครบ 1 นาทีเครื่องจะไม่ประมวลผลค่าเฉลี่ยให้ ครบแล้วอ่านค่าและจดบันทึกข้อมูลต่างๆในแบบฟอร์ม จากนั้นจากจุดนี้ในรัศมี 1-2 เมตรให้เจาะเพื่อทำช่องว่างของดินอีกหลุม ให้เก็บตัวอย่าง Soil Gas ด้วย Absorbent Tube โดยดำเนินการเหมือนครั้งแรกแต่ที่ปลาย Probe ให้ใส่ Absorbent Tube และต่อสาย Probe เข้ากับ Mini Pump และเดินเครื่องปั๊มที่ Flow Rate 100 ml/min นาน 5 นาที เมื่อครบ 5 นาทีหยุดปั๊มถอดสายปั๊มออกจากสาย Probe ดึง Probe ขึ้นจากช่องว่าง และถอด Tube ออกจาก Probe ปิด Tube ด้วย Stuff หัวท้าย จดบันทึก No. Tube ที่อยู่ข้างหลอดในแบบฟอร์มและจดบันทึกจุดพิกัดของแต่ละจุดที่เก็บเพื่อจะได้ตรวจเช็คง่าย กรณีต้องการเก็บซ่อมหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป เสร็จแล้วห่อ Tube ด้วยกระดาษฟอล์ยใส่ถุงซิปกันชื้นและใส่ในขวดปากกวางที่มี Silica Gel ดูดความชื้นแล้วเก็บในกล่องควบคุมอุณหภูมิที่มีน้ำแข็งแห้งเพื่อรักษาคุณภาพตัวอย่าง หากมีการเก็บตัวอย่างจุดอื่นก็ให้ทำเช่นนี้จนครบจำนวนและควรส่งตัวอย่าง Absorbent Tube ไปยังห้อง Lab โดยเร็วเพื่อวิเคราะห์หาชนิดของสาร VOCS ต่อไป

          หากพบการปนเปื้อนของสาร VOCS บริเวณใดมากแสดงว่าบริเวณนั้นมีการหกหรือเทสาร VOCS ลงบริเวณนั้น หากจะ Clean บริเวณปนเปื้อนจะใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสมของพื้นที่นั้น เช่นจะใช้ Soil Vapor Extraction หรือ Bioremediation ในน้ำบาดาล

 

สุนทร   งดงาม