หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,844 ความเป็นมา

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม - ความเป็นมา

P1010211resize.jpg

      กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ บริเวณ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แต่เดิมปฏิบัติงานภายในอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม และในขณะนั้นเป็นกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมในบริเวณเดียวกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งเป็นอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ตึกเพชร) เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี 2544 และในปี 2546 เปลี่ยนเป็นส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี  แต่ยังดำเนินงานภายใต้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

      ในปี 2552 ภารกิจด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความจำเป็นและสำคัญมากยิ่งขึ้น จึงแยกภารกิจด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีออกจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งเป็น สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (ตามคำสั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 446/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน) และต่อมาภารกิจด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานคลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ปี 2556 จึงได้จัดตั้งเป็น สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ตามคำสั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 522/2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน) และในปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบ และขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้จัดตั้งเป็นกองพัฒนาบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 (คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)