หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,419 ติดต่อหน่วยงาน

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม - ติดต่อหน่วยงาน
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม (กพส.)
โทรศัพท์/โทรสาร
1.ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2577-1140, 0-2577-7068 หรือ 0-2577-4182-9 ต่อ 3606, 3607
2.กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 0-2577-4190 หรือ 0-2577-4182-9 ต่อ 3614, 3628, 3608
3.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 0-2577-7089 หรือ 0-2577-4182-9 ต่อ 3618, 3620, 3625
4.กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ 0-2577-7084-5 หรือ 0-2577-4182-9 ต่อ 3506, 3507