หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,498 กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ
น.ส.ศิรินภา ศรีทองทิม

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัทพ์ 0-2577-1136-7 ,0-2577-4182-9
โทรสาร 0-2577-1138

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
น.ส.สุปราณี บุญเรืองรุ่งธนา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1333 supranee.om@gmail.com
นางสุนันทา บุญประคอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1116 sununtha@gmail.com
น.ส.อัญชลี แท่นนิล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1113, 1116 werair2628@gmail.com
น.ส.ชนนัช ลิขิตรุ่งรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1332 imboonjaokha@gmail.com
นางวัชจรินทร์ ปัญญาสะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1116 watjarin.pun@gmail.com
น.ส.ณัฐพร ศุขกสิกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1113 Nutto3107@gmail.com
น.ส.พรจิต มุงวงษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1113 phornjit@deqp.mail.go.th
น.ส.กิตติยา โพธิดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1330 kittiya-kolf@hotmail.com
น.ส.ขนิษฐา สันทัยพร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1215 khanitthaertc@gmail.com
นางประคอง โคตรพงษ์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 1113, 1116 prakong@gmail.com
น.ส.กมลชนก ติยะวาน เจ้าพนักงานธุรการ 1114 Pumkamon@gmail.com
นางอัจฉราภรณ์ ใจปทุม เจ้าพนักงานธุรการ 1226 atcharaporn.jai@gmail.com