หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,232 กลุ่มน้ำและขยะ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มน้ำและขยะ
นายปัญจา ใยถาวร

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัทพ์ 0-2577-1136-7 ,0-2577-4182-9
โทรสาร 0-2577-1138

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายปัญจา ใยถาวร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1304 panja@deqp.mail.go.th
น.ส.วาลิกา เศวตโยธิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 2313
นายชัยชัย โทปัญญา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1313
นายสุเทียบ ศรีลาชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1337
น.ส.สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1313
น.ส.จิตติมา จารุเดชา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1223
น.ส.ชญานิน น้ำเยื้อง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1313
น.ส.ชวลา เสียงล้ำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1312, 1205
นางสาวทัศนธร ภูมิยุทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1322
นางสมใจ เรืองปัญญา เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 1205, 1312
น.ส.วิยะดา จูฑะพุทธิ พนักงานธุรการ ระดับ 3 1312
นางทัศนีย์ สุ่นสวัสดิ์ พนักงานธุรการ ระดับ 3 1334
น.ส.เกษร ทรงสุภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1337
นางสาวสุนิสา ขวัญเจริญทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ 1322
นายอนุพงษ์ ปุณโณทก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1312
นางสาวขนิษฐา เกรียงไกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1312
นางสาวพินทุสร อึ้งสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1313