หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,875 กลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - กลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

นายอัศมน ลิ่มสกุล


ผู้อำนวยการกลุ่ม

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายอัศมน ลิ่มสกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 2216 atsamonl@gmail.com
นางวิมลรัตน์ลี กถาเสนีย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1336 wiphisuth@gmail.com
นางสาวกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1105 Kittiwankit@gmail.com
นางสาวปรีดารัตน์ พลละเอียด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1336 preedarat1988@gmail.com
นายอ่อนจันทร์ โคตรพงษ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน 1129 khottrapong@hotmail.com
นายสุนทร งดงาม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 1224 soonsurin@gmail.com
นายวุฒิชัย แพงแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1129 poddy_thailand@yahoo.com
นายอัศดร คำเมือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1129 a_sadorn@hotmail.com
น.ส.นภัสนันท์ จอกทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1105 napassanan_beersingh@hotmail.com
น.ส.ไพริน ชโลธร เจ้าพนักงานธุรการ 1124 chalothorn_kr@yahoo.com
นางสาวอริสา คำไอมาลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1124 arisa.2523@hotmail.com
นางสาวนิดาลักษณ์ อรุณจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1129 nidalak_oil@hotmail.com
นางสาวรัชนีกร สุกโชติรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1105 iamcrij@gmail.com
นางสาวจิราภรณ์ นันทะจัทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1129 bum_17_09_36@outlook.co.th