head_pic
ดูงาน ศวฝ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 06/12/2562 16:04 น. new
head_pic
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา เทคโนธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 15/07/2562 09:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 131
head_pic
วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 25/06/2562 10:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 194
head_pic
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ศูนย์วิจัยและด้านสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 14/06/2562 17:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 183
head_pic
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 13/06/2562 19:08 น. จำนวนผู้เข้าชม 179
head_pic
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรภายใต้การพัฒนาระบบบริการคุณภาพ ISO 9001:2015 หัวข้อ เทคนิคการสื่อสารเพื่อคุณภาพ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 10/06/2562 15:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 143
head_pic
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 31/05/2562 16:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 156
head_pic
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือ เรื่อง การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในทางจัดการและประเมินป่านิเวศ และพัฒนารูปแบบป่านิเวศ เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ณ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 28/05/2562 18:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 127
head_pic
ศวฝ. เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/05/2562 13:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 135
head_pic
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดงานบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 22/05/2562 10:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 169
head_pic
สส. ร่วมแถลงข่าว “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 15/05/2562 15:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 143
head_pic
มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 10/05/2562 17:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 119
head_pic
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/04/2562 19:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 127
head_pic
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 25/04/2562 17:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 95
head_pic
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/04/2562 20:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 118
head_pic
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรายงานผลการศึกษาวิจัยชุดโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมเมือง รอบ 6 เดือน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/04/2562 20:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 114
head_pic
สำนักงานทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครเข้าศึกษาดูงาน ณ ศวฝ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 27/03/2562 22:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 118
head_pic
แบบขอใช้บริการศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยและฝึดอลรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 25/03/2562 15:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 228
head_pic
การจัดฝึกอบรม หลักสูตร ภายใต้การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 หัวข้อ จิตสำนึกคุณภาพ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 28/01/2562 11:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 182
head_pic
ศวฝ.ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนศึกษาดูงานป่านิเวศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 16/01/2562 09:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 182

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 120,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/11/2562 14:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 48,150 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/11/2562 16:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 259,368 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/11/2562 16:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง Standard Filter จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 27,606 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/11/2562 16:49 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อสื่อสารงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 499,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/11/2562 16:49 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 129,972.90 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/11/2562 16:48 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการย่อยและการดำเนินงานในภาพรวมของชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 150,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/11/2562 16:54 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับแนะนำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 99,510 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/11/2562 16:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 254,125 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/11/2562 16:43 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างปรับแก้แบบสอบถาม และระบบประมวลผลสำหรับประเมินความตระหนักของประชาชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 150,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/11/2562 16:42 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 74,785.51 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/11/2562 16:41 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ จำนวนเงิน 59,300 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/11/2562 16:40 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 30,388 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/11/2562 16:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 37,771 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/11/2562 16:37 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/11/2562 13:34 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/11/2562 13:33 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 6,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/11/2562 15:53 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 16,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/11/2562 15:53 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/11/2562 15:52 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเตาเผาอุณหภูมิ (Furnace) และเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น (Thermo Hygrometer) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 42,693 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/11/2562 16:35 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,600 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/11/2562 16:35 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 42,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/11/2562 16:34 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดลองปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่นำร่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 499,690 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/11/2562 16:33 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำเข้าข้อมูลการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 120,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/11/2562 16:32 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 150,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/11/2562 16:31 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 99,510 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/11/2562 16:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 56,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/10/2562 15:41 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องชั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 8,560 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/10/2562 09:18 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบ พร้อมสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 8,560 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/10/2562 09:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,700 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/10/2562 09:15 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ ทริปเปอร์ควอท (GC MS MS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 101,650 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/10/2562 09:47 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบกระตวง และ Liquid-in Glass Thermometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,753.50 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/10/2562 09:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง Piston Pipette โดบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,654.50 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/10/2562 09:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 17
ประกาศผู้ชนะัการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 21,400 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/10/2562 16:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 22
ประกาศผู้ชนะัการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 21,400 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/10/2562 16:37 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 8,560 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/10/2562 16:36 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 26,400 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/10/2562 16:35 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียขี้นต้นด้วยฟองอากาศแบบละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 321,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/10/2562 16:35 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/10/2562 16:33 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 120,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 16:18 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 127,597.50 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/09/2562 18:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 196,382.45 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/09/2562 18:29 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,280 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/09/2562 17:39 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดวัดค่าทางชลศาสตร์ตามความลึก (HPT) และชุดหัววัดสาร VOC ในดินตามความลึก (MIP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 95,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/09/2562 17:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 15,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/09/2562 17:37 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง High Volume Air Sampaler โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และ Pump Vacuum เครื่อง Vacuum Drying Oven โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 66,875 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/09/2562 17:35 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 75,285.20 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/09/2562 17:34 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 24,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/09/2562 17:57 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้่อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/09/2562 17:57 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 29,371.50 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/08/2562 16:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 65,400 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 17:04 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววัดปริมาตร จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 59,470.60 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 17:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบประสิทธิภาพการแยกไขมันด้วยฟองอากาศแบบละเอียดภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 79,180 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 17:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์์ โดยวิธีเแฑาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 17:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,169 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 17:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 42,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 17:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาษศตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 45,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 17:00 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดสารปรอทในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 24,610 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 16:59 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/08/2562 09:18 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขัยรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/08/2562 17:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขัยรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000. บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/08/2562 17:04 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/08/2562 17:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขัยรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/08/2562 17:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/08/2562 16:59 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/08/2562 16:57 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง จำนวนเงิน 122,450 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/08/2562 10:47 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 21
ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคา บริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/08/2562 10:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 41-5606 กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 6,500 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/08/2562 15:47 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,885 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/08/2562 15:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 6,400 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/07/2562 16:31 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ- 3024 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,157.49 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/07/2562 16:29 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ-131 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,200 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/07/2562 11:42 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 98 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 243,644.35 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/07/2562 11:39 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 15,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/07/2562 11:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮจ-4046 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,305.68 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/07/2562 11:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Autopipette จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,680.80 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 16:18 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดบวิธีเฉพาะเจาะ จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 09:09 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,012.50 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 09:08 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 17,120 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 09:06 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาสถานีเก็บอย่างน้ำฝน และสถานีเก็บตัวอย่างสารปรอท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 44,512 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 09:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ Grease and Oil ครั้งที่3 จำนวน 22 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,416 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 09:04 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,600 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:25 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,523 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:24 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Compressor Air FCU CDU-1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 25,145 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 476,150 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมแซมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ SIEMENS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,770 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของแบคทีเรีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 107,280 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดทดสอบเครื่องแยกไขมันด้วยฟองอากาศแบบละเอียดในร้านอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 36,915 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 10:19 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/07/2562 11:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO METER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 33,705 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 14:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์สารอินทรีย์ประเภทสารซักล้างจากตัวอย่างน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 42,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:14 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น และนาฬิกาจับเวลา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,235 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:13 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 151,405 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:10 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 83,492.10 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:09 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 20,330 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:09 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มดูดอากาศแบบใช้น้ำหมุนเวียน (CIRCULATOR PUMP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,280 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:07 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 20,009 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:07 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 31,030 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮน-7842 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:04 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการเตรียมพื้นที่่แปลงทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 22,690.42 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเจาะเก็บตัวอย่างดินแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 25,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮพ-4044 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,769.70 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 16:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/07/2562 15:58 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 162,032.24 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 15:40 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Digital Thermometer จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ จำนวนเงิน 8,517.20 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 15:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 41-5606 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,450 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 15:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 15:37 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,200 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/06/2562 16:19 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 36,273 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/06/2562 15:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,035.30 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/06/2562 15:29 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ จำนวนเงิน 9,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/06/2562 15:27 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 16,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/06/2562 15:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 89,987 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 16:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 76,629.80 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 16:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 8,560 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 16:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 16,050 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 16:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 194,526 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 16:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 13,200 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 16:19 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนรถต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 13,200 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/06/2562 15:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง และเครื่องตรวจวัดการนำไฟฟ้าของน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 42,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 15:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 120 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 126,322.06 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 15:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จข้างซ่อมเครื่อง Dynamic Gas Calibrator และเครื่องสำรองไฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 136,560 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 15:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะจง จำนวนเงิน 14,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 15:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 41-5606 กทมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,300 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/05/2562 16:25 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนแบบแปลนอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15,022.80 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/05/2562 16:33 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 15,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 15:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 15:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 24,824 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 15:43 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Test Gauge และ Barometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,106.60 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 15:42 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 15:41 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดสารปรอทในน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 27,071 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 11:52 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/05/2562 15:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับแก้และปรับปรุงระบบเตือนภัยหลังการทดสอบใช้งานในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 100,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/05/2562 15:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/05/2562 09:47 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Gas Fiowmeter จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,457.50 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 14:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบห้อง Clean room โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 90,950 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 14:04 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 105,930 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 14:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบลูกตุ้มน้ำหนัก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,288.56 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 14:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบลูกตุ้มน้ำหนัก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,288.56 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 14:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง Standard Weight จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 21,592.60 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 14:00 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเพิ่มเติมช่องสัญญาณระบบเก็บข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 253,579.30 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 13:58 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง standard filter จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 8,025 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 13:57 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ Capacitor Bank ซึ่งมากับอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 85,600 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/05/2562 13:55 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/05/2562 10:40 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Rotary Evaporator ในห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 25,680 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/05/2562 15:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 183,360.55 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/05/2562 15:02 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ชว-3865 กทมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/05/2562 15:02 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสารชำรุด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,832 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/04/2562 11:39 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Rotary Evaporator ในห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 25,680 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/04/2562 11:38 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮจ-4046 กทมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 25,300 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 24/04/2562 16:13 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 39,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/04/2562 14:11 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมผงเคมีและเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 26,429 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/04/2562 16:12 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์หลอดเป่าลมหายใจเข้าเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบไฮยีน (รูปแบบ Sing used) จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 199,983 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/04/2562 16:12 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 80,250 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/04/2562 16:11 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 21,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/04/2562 16:10 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 75,810 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/04/2562 16:09 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Preconcentrator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 37,450 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/04/2562 16:08 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวนเงิน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/04/2562 16:07 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 24,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/04/2562 16:06 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 13,375 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/04/2562 16:35 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการสร้างขั้นตอนวิธีและซอฟแวร์ในการจำแนกรูปแบบของสาร อินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจของคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 497,550 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/04/2562 16:35 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบพิสตันโฟน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,443.20 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/04/2562 16:33 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 188,320 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/04/2562 16:32 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 48,364 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/04/2562 16:31 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดสารปรอท จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 57,780 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/04/2562 16:30 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/04/2562 14:28 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 13,500 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/04/2562 14:26 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 39,600 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/04/2562 14:23 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Gas Sensor for Electronic จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 239,999.93 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/04/2562 15:04 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 47,909.25 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/04/2562 15:01 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 24,374.60 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/04/2562 16:27 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับปรับเทียบเครื่องวัดระดับเสียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 49,755.00 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/04/2562 16:27 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภมิและความชื้น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,894.40 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/04/2562 16:26 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 23,540 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/03/2562 10:58 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/03/2562 16:44 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 149,265 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/03/2562 16:43 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 47,294 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/03/2562 16:41 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 49,755 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/03/2562 16:39 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องโถงกลางอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 179,760 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/03/2562 16:38 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 138,030 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/03/2562 10:09 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮน-7844 กทมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,186.12 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/03/2562 10:08 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12 ,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/03/2562 10:07 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอุปกรณ์จรวจวัดสารอินทรียืระเหยง่ายจากลมหายใจของคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 50,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/03/2562 10:06 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฝาครอบเครื่องชั่ง จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 23,540 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/03/2562 10:05 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรื จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 410,612.50 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/03/2562 10:03 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 16,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/03/2562 10:01 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเพื่อการสื่อสารงานวิจัยของศูนย์จิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 200,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/03/2562 14:06 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่อง HPLC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 47,936 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/03/2562 13:08 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่อง HPLC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 47,936 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/03/2562 13:07 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียงและเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ จำนวนเงิน 49,755 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/03/2562 13:06 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบและติดตั้งชุดทอสอบต้นแบบถังหมักขยะอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 98,975 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/03/2562 09:08 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,800 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/03/2562 09:07 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 231,869 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/03/2562 13:52 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนวทางการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 96,300 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/03/2562 13:51 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18 ,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/03/2562 09:24 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18 ,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/03/2562 09:23 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 30,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/03/2562 09:22 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ Greare and Oil โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,272.00 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/03/2562 13:51 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวนเงิน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 127,939.90 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/03/2562 13:50 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์รายงานผลงานวิศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 226,198 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 16:45 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,457.95 บาาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 16:44 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 6,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 16:43 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 39,376 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 15:55 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 189,966.73 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 15:54 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดเสียงแบบแดยกวามถี่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 42,600 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/03/2562 09:26 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 390,550 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 11:09 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 6,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 11:04 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 11:03 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,600 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 11:01 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,447.20 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 11:00 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 15,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/02/2562 15:51 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,600 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/02/2562 15:49 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,200 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/02/2562 15:48 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์สารอันตรายตกค้างในตัวอย่างน้ำ จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 221,490 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/02/2562 15:47 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 261,615 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/02/2562 15:46 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 30,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/02/2562 15:45 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์สารอันตรายตกค้างในตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดิน (สารกำจัดศัตรูพืชและโลหะหนัก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 481,500 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 09:38 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 09:36 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 26,400 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 09:34 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,200 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 09:33 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างซ่อมสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 26,750 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 09:32 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 09:29 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 64,414 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 09:27 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ Access Control No.02 ซึ่งมากับอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 54,998 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 09:25 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (PDA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 16,050 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 09:24 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 99-3251 กทมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะ จำนวนเงิน 2,503.80 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 09:23 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 141,303.67 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 09:20 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 35,470 .50 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/02/2562 13:20 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 91,271 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/02/2562 13:18 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Piston Pipette โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,093.20 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/02/2562 15:17 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 143,626.10 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/02/2562 15:14 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮษ-3024 กทมฯ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,618.12 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/02/2562 15:14 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 90,094.00 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/02/2562 15:13 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม จำนวน 45 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 297,000.00 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/02/2562 15:10 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 46,200 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/02/2562 15:08 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/02/2562 15:05 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 99-3251 กทมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,600 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/02/2562 15:04 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,309.00 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/02/2562 15:00 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1กฎ-125 กทมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนรวนเงิน 7,331.11 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/02/2562 15:51 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 48,150 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/02/2562 15:50 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้บ่มเพาะเชื้อ (INCUBATOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 40,660.00 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/02/2562 15:48 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮพ-4044 กทมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 27,005.84 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/02/2562 15:47 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 27,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/02/2562 15:45 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 22,951 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/02/2562 15:44 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 234,009 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/02/2562 15:43 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 209,441.80 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/02/2562 15:42 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,755.70 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/02/2562 15:40 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 460,000.00 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/02/2562 11:40 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบทดสอบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับนำไปใช้ในชักโครกและการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 153,010 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/02/2562 11:50 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบทดสอบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับนำไปใช้ในชักโครกและการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 153,010 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/02/2562 11:48 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 99-3251 กทมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 37,412 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/02/2562 11:46 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 29,853 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/02/2562 11:42 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 50,932 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/02/2562 11:26 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1กฎ-130 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 23,461.89 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/02/2562 11:23 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 179,760 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/02/2562 11:22 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 113,634 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/02/2562 11:19 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 161,356 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/02/2562 11:17 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 33,127.20 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/02/2562 11:15 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,260 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/01/2562 11:23 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮน-7842 กทมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 6,483.12 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/01/2562 11:22 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 76,836.70 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/01/2562 11:20 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,600 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/01/2562 15:48 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนารูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 200,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/01/2562 11:27 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 8,400 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/01/2562 11:24 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 8,400 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/01/2562 11:24 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ-131 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะ จำนวนเงิน 12,413.02 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/01/2562 11:21 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 15,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/01/2562 11:19 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,000.00 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/01/2562 14:23 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 75,723.90 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/01/2562 14:22 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 75,723.90 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/01/2562 14:21 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 53,500 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/01/2562 14:21 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,885.90 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/01/2562 10:18 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาคา จ้างวิเคราะห์สารอันตรายตกค้างในตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดิน (สารกำจัดศัตรูพืชและโลหะหนัก) จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 436,560 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/01/2562 09:48 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 22,400 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/01/2562 09:47 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 17,013.00 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/01/2562 15:42 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 98,493.50 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/01/2562 15:40 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 45,475 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/01/2562 15:38 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 101,992.40 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/01/2562 15:37 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ ISO:9000 2015 โดยเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 500,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/01/2562 15:36 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 100,000 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/01/2562 10:40 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 288,472 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/01/2562 11:51 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดทิศทางลม และความเร็วลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 72,760 บาท ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/01/2562 11:49 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา)

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่าง 22 ม.ค. (เวลา 8.00 น.) -23 ม.ค. 2562 (เวลา 8.00 น.) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/01/2562 10:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 417
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 21 ม.ค. (เวลา 8.00 น.) -22 ม.ค. 2562 (เวลา 8.00 น.) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 22/01/2562 11:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 359