หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,307 ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - บุคลากรโครงสร้าง - ฝ่ายบริหารทั่วไป

ว่าง


หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวพรพิมล วราทร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
น.ส.พรพิมล สมนึก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1562 im210@hotmail.com
นางสิริลักษณ์ จันทร์แจ่มศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
น.ส.ชฎาทิพย์ ทองเกตุ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1562 chadatip.t@gmail.com
นางชลธิชา มาลากุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1831 bowling987@gmail.com
น.ส.สุปรานอม บุญหนัก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1562 hyokmuk@hotmail.com
นางสาวปิยะรัตน์ บุญเลิศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม piyarat_b@deqp.mail.go.th
น.ส.ประนัดดา สีสอาด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1562 honda_pss@hotmail.com
นางสาวเพ็ญพัณณิต กาลานุสนธิ์ นักวิชาการเผยแพร่
น.ส.เบญจวรรณ ประการแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 1560 benjawan153@gmail.com
น.ส.ทิพวรรณ พลเยี่ยม เจ้าพนักงานธุรการ 1561 sarangheyo_24@hotmail.com
น.ส.กัลยาณี นาคเขียว เจ้าพนักงานธุรการ 1560 kulyanee2008@gmail.com
น.ส.ดวงใจ วงษ์ไพศาล เจ้าพนักงานธุรการ 1831 djai_222@hotmail.com
นางอมรรัตน์ บุนนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ 1561 amon2501@hotmail.co.th
น.ส.จุฑาธิป สนธิรอต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1560 pum_pui777@hotmail.com
นางสาวสุภาภรณ์ แซ่น้า เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรอุมา สงวนชีพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาววราศรี อังสโวทัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม