head_pic
สส. กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 09/09/2562 16:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 375
head_pic
ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 16/08/2562 16:45 น. จำนวนผู้เข้าชม 822
head_pic
คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 155/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ ปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 25/04/2562 14:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 190

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 11:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 36
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.62) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/05/2562 10:34 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 24