หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,170 ภารกิจหน้าที่

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - ภารกิจหน้าที่
 1. เสนอแนะนโยบายและแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
 2. ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่มองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน องค์กรอิสระ
  และอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและกฎหมายในการปฏิบัติงาน
 3. ส่งเสริมสิทธิชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
 4. ให้คำปรึกษา เสนอแนะมาตรการทางวิชาการ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 5. ดำเนินการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 6. พัฒนากลไกการจัดการกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
 7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรเอกชนและภาคประชาชน
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย