หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานเลขานุการกรม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,747 ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานเลขานุการกรม - บุคลากรโครงสร้าง - ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพรสวรรค์ ภู่มณี 


หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 02-2788400
โทรสาร  02-2985606

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางพรสวรรค์ ภู่มณี เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 02-2985607 pronsawan@deqp.mail.go.th
นางสาวกุลวณี พงศ์เศรษฐพิเชต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1216 kulvanee@deqp.mail.go.th
นางสาวพรรณทิพย์ ประยูรสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1203 pantip@deqp.mail.go.th
นายชัชวาลย์ อุดมพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1203 chatchawan21@deqp.mail.go.th
นางกัญญา สำนองคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 1421 kunya@deqp.mail.go.th
นายฮารูน อมฤก พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 1100
นายสมภาพ ดวงศิลป์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 1100
นายสินชัย ประสานสี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 1100
นายรอม กฤษเนตร พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 1100
นายประกอบ กลิ่นเอี่ยม พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 1100
นายประทีป เอกนุช พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 1100
นายอดุลวิทย์ จันทร์ศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป advlwit@deqp.mail.go.th
นายวสันต์พรรษ ละอองนวล เจ้าพนักงานธุรการ 1421
นางสาวฐิตพร จันทร์พัชรินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1205
นางสาววิไลรัตน์ ผะโรประการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1201
นายเมธี แตงนิ่ม เจ้าหน้าที่วิศวกร 1204
นายธนานนท์ ไอยะไกรษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1421
นายธาราวรรษ วุฒิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1202