หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานเลขานุการกรม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,640 นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ

สำนักงานเลขานุการกรม - บุคลากรโครงสร้าง - ประวัติผู้อำนวยการ
นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ
รักษาการแทนเลขานุการกรม

 

 

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2552 -2554 ผู้อำนวยการส่วนองค์การเอกชนและองค์กรชุมชน สำนักอาสาสมัครและเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2554 – 2556 ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2556 – 2557 ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2557 – 2561 ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2561 – 2562 เลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม