หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานเลขานุการกรม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,826 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเลขานุการกรม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางภัสสร โล่ห์จินดา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์ 02-2985620
โทรสาร 02-2985621

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางทัดทรวง สุขสว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 1441 tadsuang@deqp.mail.go.th
นางสาวกนกวรรณ อุไรวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1444 kanokwan_u@deqp.mail.go.th
นางศิริพร ตลอดไชสงค์ พนักงานพิมพ์ระดับ 3 1443
นางสาวแสงเดือน กลีบโกมุท พนักงานพิมพ์ระดับ 3 1442
นางสาวปองทอง บุญณรงค์ บุคลากร 1444
นางสาวนันทนัท ปรังกิจ บุคลากร 1441 nantanut@deqp.mail.go.th
นางสาวพวงรัตน์ กลิ่นน้ำหอม นักทรัพยากรบุคคล 1443 phuangrat_k@deqp.mail.go.th
นางสาวจักราวรรณ ประสงค์สิ่งดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1444 jakgrawan_p@deqp.mail.go.th
นายบรรประชา อ้วนศรี นักทรัพยากรบุคคล 1112
นางสาวสายชล ชำนะ นักทรัพยากรบุคคล 1112
นางสาวหัถวรรณ เรืองโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ 1112