หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานเลขานุการกรม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,713 กลุ่มนิติกร

สำนักงานเลขานุการกรม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มนิติกร
นายอุดม พิสุทธิ์อาภา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์ 02-278-8429
โทรสาร 02-298-5621

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายอุดม พิสุทธิ์อาภา นิติกรชำนาญการ
นางสาวกุลธิดา ชาติสันติกุล นิติกรปฏิบัติการ 1445 kultida_c@deqp.mail.go.th
นางสาวจินดาวรรณ ทองจันทร์ นิติกร 1420 chindawan@deqp.mail.go.th
นายณรงค์ วงษ์จู นิติกร 1445