หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานเลขานุการกรม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,678 กลุ่มการคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มการคลัง

นายอุดม  แป้นการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม


รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายอุดม แป้นการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ udom_p@deqp.mail.go.th
นางสาวประไพ ชูศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 1426 prapai@deqp.mail.go.th
นางสาวนภา เอี่ยวประเสริฐ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 1431 napa@deqp.mail.go.th
นางสาววรินธร อินทรักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 1425 warinthorn@deqp.mail.go.th
นางสาวจุฑามาศ นครวงค์ นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน 8426 juthamard_n@deqp.mail.go.th
นางสาวเกสรา บุญณรังศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1427 kassara_b@deqp.mail.go.th
นางวรินทร ลุเอี่ยม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1425 warintorn_l@deqp.mail.go.th
นางสุนันท์ ชูเดช พนักงานธุรการ ระดับ 3 1426 sunun_c@deqp.mail.go.th
นางสาวณัฏฐานิตดา โตอิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี 1424
นางสาวศรีสุดา สมจิตต์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1424 srisuda_s@deqp.mail.go.th
นางซาลีฮะ เมฆลอย นักวิชาการเงินและบัญชี 1427 saleeha_m@deqp.mail.go.th
นางสาวจันทพร จวงสอน นักวิชาการเงินและบัชชี
นางสาวพัชรินทร์ ศิลารักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1426 patcharin_s@deqp.mail.go.ths
นางสาวนวลอนงค์ ตุ้มระหงษ์ นักวิชาการพัสดุ 1431 nuananong_t@deqp.mail.go.th
นางสาวสุรัตนา พรมจารี นักวิชาการพัสดุ 1430 surattana_p@deqp.mail.go.th
นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1425 wonphen.j@deqp.mail.go.th
นางสาวพัชรี บุญเปี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1428 patcharee_b@deqp.mail.go
นางสาวสมฤดี เตียวตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1428 somrudee@deqp.mail.go.th
นางสาวรัตนาวดี เพิ่มพูลทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ 1425 baikhaow_p@deqp.mail.go.th
นางสาวกฤชภา อภิสิทธิสานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1431
นางสาวอรุณรัตน์ แซ่เฮ้ง นักวิชาการเงินและบัชชี
นายอาทิตย์ กาฬภักดี นักวิชาการพัสดุ 1430
นายสุตเบศร์ บัวสำราญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชนันท์พจน์ สาทช้อย เจ้าพนักงานธุรการ 1430