หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,256 ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายปกาสิต เสือรอด


หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2278 8400

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายปกาสิต เสือรอด นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ 1305 pakasit_s@deqp.mail.go.th
นางภานุมาศ พูลเพิ่มพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1602 panumas@deqp.mail.go.th
นางสาวนุชจรีย์ เติมงาม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1604 nucthari@deqp.mail.go.th
นางสาวกชพร สีมันตา เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ 1604
นางเสาวนีย์ แก้วอ้น นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1602 sa_nee99@hotmail.com
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ กลิ่นธูป เจ้าพนักงานธุรการ 1604
นางสาวฐนิตนันท์ เจริญปัญญาโชค นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1603