หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,527 กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
นางปาริชาติ หาญเรืองเดช

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์. 0-2278 8400

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางปาริชาติ หาญเรืองเดช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 8431 parichat@deqp.mail.go.th
นางสาวเกศิรี ชาญพิทยกิจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1635 pang021020@yahoo.com
นายอภิศักดิ์ วัฒนพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1991 apisak@deqp.mail.go.th
นายวีระศิษฏ์ แก้วป่อง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1635 phoo_gagig1@hotmail.com
นายธีระพงค์ ช่วยธานี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1991 tee_choutanee@hotmail.com
นางสาวรัชนันท์ จันทร์วิไล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1621 ratchanan.chan@gmail.com
นางสาวชลิตา สมารังคสุต นักวิชาการสิ่งแวดล้อม chalitta@deqp.mail.go.th
นายสยาม วงศ์ศรีธาตุ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวประกายแก้ว คู่รัมย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1635