หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,869 กลุ่มบริการสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มบริการสารสนเทศ

นายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์


ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-2278 8400

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธฺ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1612
นางสาวจรรยพร กลิ่นบุบผา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1612 powermint007@hotmail.com
นางสาวกำไล ลิ่มสอน บรรณารักษ์ชำนาญการ 1230 kamlai9@hotmail.com
นายวิศรุจน์ เมืองปลื่ม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1234 wissarut.m@hotmail.com
นายมานะ แก้วประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1612 mana@deqp.mail.go.th
นางสาวณัฐธิดา จันทรสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1613 natthida2003@hotmail.com
นางสาวธันยากร จอดเกาะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1612 geo_c24@hotmail.com
นายชัยยุทธ์ มณีงาม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1231 bugyut@gmail.com
นายธรรมฤทธิ์ มาตรนอก นักวิชาการเผยแพร่ 1231 litlit@windowslive.com
นางสาวนัทณัญ การสุวรรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1232 nattanan9359@gmail.com
นางสาวจุฑามาศ ธรรมมา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1612 juthamas_t@deqp.mail.go.th
นางสาวไอลดา หลีซุ้ย บรรณารักษ์ 1232 ilada.l@deqp.mail.go.th
นางสาวณญาดา ศิริอ่อน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1612 nayada_s@deqp.mail.go.th
นางสาวธมน ฐนิตตระกูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1612 thamon_t@deqp.mail.go.th