หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 15,248 ภารกิจหน้าที่

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม - ภารกิจหน้าที่

          ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          (ก) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

          (ข) ประมวลผล ข้อสนเทศ และสถิติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

          (ค) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดเก็บ ระบบการแลกเปลี่ยน และระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ          สิ่งแวดล้อม

          (ง) ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ ใช้ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

          (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานภายในศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

          (1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

          (2) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์

          (3) กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล

          (4) กลุ่มบริการสารสนเทศ

          (5) กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

 

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

          ปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานพัสดุ งานงบประมาณ งานแผนงาน งานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนงบประมาณ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ของศูนย์และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

(2) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยของระบบ กำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ CIO พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน IT และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

(3) กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาต้นแบบสารสนเทศระดับพื้นที่ และคู่มือ เป็นหน่วยประสานงาน/พัฒนาสารสนเทศระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

(4) กลุ่มบริการสารสนเทศ

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ เป็นศูนย์บริการประชาชน ให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ห้องสมุด เอกสารอิเลคทรอนิกส์ ติดตาม ประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

(5) กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ระบบตัดสินใจระดับกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บไซต์ ระบบงานตามภารกิจ การสังเคราะห์ข้อมูล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

......................................................................................................