หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,278 กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา

กองส่งเสริมและเผยแพร่ - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา
นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัทพ์ 0-2298-5628 ภายใน 1992

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ 1521 kot_son@hotmail.com
นางเรไร เที่ยงธรรม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 1523 rarai6@hotmail.com
นางสาวนุชนารถ ไกรสุวรรณสาร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 1524 best273@hotmail.com
นางสาวจุฑา กีฬา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1528 up_up77@hotmail.com
นางสาวนัดดานันท์ วงษ์อินทร์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1525 ืnaddanan@gmail.com
นายหิรัณย์ จันทนา นักวิชาการเผยแพร่ 1525 chantana_ran@hotmail.com
นายกัณต์ธีร์พัฒน์ อยู่แก้ว นักวิชาการเผยแพร่ 1525 kanteepat@gmail.com
นายสราวุธ ขาวพุฒิ นักวิชาการเผยแพร่ 1525 sarawut_env9@hotmail.com
นางสาวเฟื่องลัดดา ดวนขันธ์ นักวิชาการเผยแพร่ 1525 amie355@hotmail.com
นางศิริณัฏฐ์ คลังศรี นักวิชาการเผยแพร่ 1525 raintu32@gmail.com
นายเอกรัฐ ธิมาชัย นักวิชาการเผยแพร่ 1525 a.timachai@hotmail.com
นางสาววรรณรัตน์ แสงสุวรรณ นักวิชาการเผยแพร่ 1525 wannarat.sn@gmail.com
นายณัฐพงศ์ อ้นตระการ นักวิชาการเผยแพร่ 1525 moonew.15421@gmail.com
นางสาวอรอุมา สงวนชีพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1525 aeya_miinna@hotmail.com
นางสาวโชติกา ตงศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1525 polychotii@gmail.com