หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 94,865

สส. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 112 วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม หวังให้เป็นต้นแบบสร้างแรงจูงใจให้กับวัดอื่นๆ
วันที่ประกาศ : 12/06/2562 16:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 389

สส. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 112 วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม หวังให้เป็นต้นแบบสร้างแรงจูงใจให้กับวัดอื่นๆ

             วันนี้ (12 มิ.ย. 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้กับ 112 วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวัดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นแบบอย่างสร้างแรงจูงใจให้กับวัดอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบโล่รางวัล และรับการถวายไทยธรรม (จีวรรีไซเคิลจากขวดพลาสติก)

             นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน ทั้งปัญหาขยะล้นเมือง มลพิษจากฝุ่น หมอกควัน พื้นที่สีเขียวที่นับวันจะลดลงรวมทั้งน้ำเน่าเสียจากโรงงาน และอาคารบ้านเรือน ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชน อีกทั้งเป็นสถานที่ศึกษา ถ่ายทอดความรู้ แนวคิดที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งปัจจุบันวัดในประเทศไทยมีจำนวนกว่า ๓๙,๐๐๐ วัด และมีประชาชนเข้าประกอบศาสนกิจและท่องเที่ยวสักการะจำนวนมาก หากวัดและพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระวินัยในพระไตรปิฎกที่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อห้ามทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่แล้ว เช่น การห้ามท้าลายต้นไม้ ไม่ทิ้งของโดยง่าย ไม่ให้ทิ้งจีวรเก่าแต่ให้น้ามาใช้ประโยชน์เป็นทอดๆ จนถึงผ้าขี้ริ้ว การห้ามเผาหญ้า เพราะจะลามไปเผาป่า เป็นต้น ย่อมเป็นแบบอย่างและเครือข่ายสำคัญในการปลูกจิตส้านึก เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน และร่วมกันสนับสนุน และดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ยังคงอยู่ต่อไปได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

             อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสงวน บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ด้าเนินการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดขึ้น ให้สามารถเป็นแบบอย่างและเครือข่ายในการสร้างความตระหนัก จิตสำนึกและให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้วัดมีการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖1 โดยคัดเลือกวัดที่สนใจเข้าร่วมด้าเนินงาน พร้อมส่งเสริมผลักดันจนผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดแล้วจ้านวน 440 วัด โดยใช้เกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและประเมินผล ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ หมวดที่ ๒ พื้นที่สีเขียว หมวดที่ ๓ การจัดการสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๔ กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมและหมวดที่ ๕ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส้าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินงานร่วมกับส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ – ๑๖ ในการผลักดันการด้าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีวัดผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๑๒ วัด

             ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์ ผู้ติดตามของวัดที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 450 คน กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร. 10นิทรรศการการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด นิทรรศการของวัดที่มีผลงานโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและนิทรรศการของภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “มุมมองของวัดต่อบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม” โดยผู้แทนจากวัดที่เข้าร่วมโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ และพิธีการมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑ จ้านวน ๑๑๒ วัด แบ่งออกเป็น วัดที่ได้รางวัลระดับดีเยี่ยม ๔๓ วัด ระดับดีมาก ๔๑ วัด และระดับดี ๒๘ วัด นอกจากนี้ ยังได้มีการถวายจีวรรีไซเคิลจากขวดพลาสติกชนิดใสที่น้ามาผ่านกระบวนการ Upcycling เพื่อแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล ก่อนที่จะนำมาถักทอ ผสมผสานกับเส้นใยเรยอนโพลีเอสเตอร์ เส้นใยฝ้าย และเส้นใยซิงค์โพลีเอสเตอร์ต้านแบคทีเรีย ที่ช่วยลดกลิ่นอับ เวลาสวมใส่ โดยจีวร 1 ผืน จะใช้ขวดพลาสติก จ้านวน 15 ขวด และถ้าเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด จะใช้ขวดพลาสติกทั้งสิ้น 60 ขวด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
สส. คว้ารางวัล สุดยอด PR ภาครัฐ ระดับ ASEAN ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 06/06/2562 12:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 302
ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/06/2562 20:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 502
สส.ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ จัดทำโครงการ “อ่านรักษ์โลก ลดใช้พลาสติก” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 31/05/2562 20:34 น. จำนวนผู้เข้าชม 161
สส.ยกระดับโรงเรียนสุดารักษ์บางเขน โรงเรียนปลอดขยะถ้วยพระราชทานฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ Zero Waste School ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 31/05/2562 20:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 219
ทส. ชวนลดมลพิษทางอากาศ ย้ำ ป้องกันและแก้ไขได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 30/05/2562 16:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 578
ข้อมูลทั้งหมด 766 รายการ | หน้า 6 จากทั้งหมด 77
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 6
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 18/10/2560 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 642
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
การอบรมเทคนิคการบริหารจัดการสื่อออนไลน์สำหรับผู้ดูแล (Admin) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/07/2561 10:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 398
การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/10/2560 11:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 666
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 731
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. สากล ฐินะกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 14:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 801
สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 910
ผอ.กสพ.ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร สส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 1022
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 - ก.ค.. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 940
โครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“GreenCard” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 1157
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน พ.ค. 57 - มิ.ย. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 943
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2556 - พ.ค. 2557 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 910
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันประชากรโลก (World Population Day) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 1850
SAY GOODBYE TO ‘PLASTIC STRAW’ IT’S TIME FOR ‘US’ TO GO DIFFERENT WAYS ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 1497
กล่าวคำบอกลา … ‘หลอดพลาสติก’ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องแยกทางกัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 2138
‘เอลนิโญ่’ ลากยาวครั้งประวัติศาสตร์ 3 ปี ‘ปะการังฟอกขาว’ โลกพินาศยับเยิน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 1588
กรมส่งเสริมฯ ชวนอัพโหลด ‘กรอบรูป’ ฟรุ๊งฟริ๊ง ดึง ‘บิ๊กตู่’ พรีเซ็นเตอร์ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 1680
ภูมิทัศน์ใหม่เจ้าพระยา-ผ่านหอชมเมืองกรุงเทพ อภิโปรเจกต์มูลค่า 4,620 ล้าน-ไม่รู้เข้าทางไหน? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 1112
โลกยิ่งร้อน … คอกาแฟ (เอธิโอเปีย) ยิ่งหนาว ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 954
ชะตากรรมของ “ธรรมชาติ” ในวันที่ผลประโยชน์ลงตัว ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 810
‘ความเหลื่อมล้ำ-การพัฒนาที่ยั่งยืน’ ถูกโดดเดี่ยว เมื่อไทยเร่งเพิ่มปล่องควัน-มุ่งทำลายแบบฉับพลัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 978
ทส.ออกแนวปฏิบัติผ่อนปรนตัดไม้ ‘หวงห้าม’ นัก กม.ชี้ไม่ควรเข้มกฎในที่ดินมี ‘เอกสารสิทธิ์’ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 860
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 6