หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 94,935

ทส. นำ ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา กว่า ๑ พันคน ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม วัดช่องลม เมืองสุพรรณ
วันที่ประกาศ : 08/08/2562 19:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 155

ทส. นำ ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา กว่า ๑ พันคน ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม วัดช่องลม เมืองสุพรรณ

            นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นตัวแทนนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) คณะผู้บริหาร ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา รวมจำนวนกว่า 1,000 คน
ร่วมทำกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ณ วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

            นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประการแรกคือการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนหัวใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่าย ทสม. เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือ NGOs ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เนื่องจากเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานในระดับพื้นที่จะมีความใกล้ชิดและเป็นด่านหน้าที่จะรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยตรง ก่อนที่
จะสะท้อนส่งต่อมายังกระทรวงฯ

            โดยเฉพาะ เครือข่าย ทสม. หรือ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานภาคประชาชนที่เชื่อมต่อกับกระทรวงฯ โดยตรง จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ที่สำคัญ ที่สามารถบูรณาการการทำงานเข้ากับงานจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อสนองพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ขยายผลสู่การเป็น เครือข่าย ทสม. จิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการทำงานจิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับจากนี้ไป เครือข่าย ทสม. ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศกว่า ๒ แสนคน ในฐานะ “โซ่ข้อกลาง” ที่เชื่อมประสานการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐและประชาชนเข้าด้วยกัน จะทำงานในฐานะ จิตอาสาพระราชทานฯ ด้วยอีกวาระหนึ่ง

            “การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือจากประชาชนทุกๆ คน ที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ การดำเนินงานต่างๆ ย่อมไม่บรรลุผล”

            นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงฯ มีการจัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ด้านงานจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่าย ทสม. และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกันแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน และที่ผ่านมา กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของกระทรวงฯ ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประชาชนจิตอาสารณรงค์คัดแยกและเก็บขยะในงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ งานอุ่นไอรัก งานกาชาด งานประเพณีเตียวดอย รวมถึงยังได้มีการจัดอบรมวิทยากรจิตอาสาสร้างวินัยและจิตสำนึกจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และเครือข่าย ทสม. จากทั่วประเทศไปแล้วกว่า ๔๐๐ คน เพื่อเป็นแกนนำในการจัด
ทีมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            สำหรับกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ที่จัดขึ้น ณ วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการบำเพ็ญประโยชน์และทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ การปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้สวยงาม การทาสีอาคารเอนกประสงค์ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นต้น โดยมีเครือข่าย ทสม. ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานในพื้นที่ จากลุ่มน้ำภาคกลาง จำนวน ๑๒ จังหวัด (นครปฐม กาญจนบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมกว่า ๑ พันคน

ทั้งนี้ ชุมชนวัดไผ่กองดิน ยังเป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ ในชุมชนขนาดเล็ก ของโครงการชุมชนปลอดขยะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีเส้นทางไปของขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ทุกครัวเรือนจะมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทและนำไปใช้ประโยชน์ต่อจนแทบไม่มีขยะหลงเหลือภายในครัวเรือน จนทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนลดลงกว่าร้อยละ ๓๖ จากที่มีปริมาณขยะเฉลี่ย ๑๒.๕ ตันต่อวัน เหลือเพียง ๗.๙ ตันต่อวัน

            อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสมาชิกเครือข่าย ทสม. มีกว่า ๒๒๖,๘๙๘ คน ทั่วประเทศ ทำหน้าที่ในการประสาน ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติ และประเมินผล (หลัก ๔ ป.) โดยขับเคลื่อนกิจกรรม ผ่านกลไกการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ และที่ผ่านมาได้ขยายผลเครือข่าย ทสม. ไปสู่การเป็นเครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. แล้วจำนวน ๘๕,๕๙๔ คน

            กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันนี้ นับได้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลเครือข่าย ทสม. ไปสู่เครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้ครอบคลุมทั่วประเทศยิ่งขึ้น เพื่อแสดงถึงความเป็นจิตอาสาโดยแท้จริงของเหล่าสมาชิกเครือข่าย ทสม. ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และเป็นผู้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้เป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ตลอดจนเพื่อสนองพระราโชบาย โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
ทส. นำ ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา กว่า ๑ พันคน ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม วัดช่องลม เมืองสุพรรณ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2562 19:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 155
ทส. มอบรางวัล ผลงานเครือข่ายเยาวชน Green Youth หวังสร้างมาตรฐาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วประเทศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2562 14:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 491
สส.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 25/07/2562 12:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 107
สส.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/07/2562 13:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 102
สส.มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์ในโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/07/2562 16:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 106
สส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีประชุมเพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอีโคสคูล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/07/2562 10:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 123
ข้อมูลทั้งหมด 766 รายการ | หน้า 4 จากทั้งหมด 77
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 6
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 18/10/2560 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 642
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
การอบรมเทคนิคการบริหารจัดการสื่อออนไลน์สำหรับผู้ดูแล (Admin) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/07/2561 10:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 398
การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/10/2560 11:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 666
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 731
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. สากล ฐินะกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 14:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 801
สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 910
ผอ.กสพ.ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร สส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 1022
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 - ก.ค.. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 940
โครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“GreenCard” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 1157
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน พ.ค. 57 - มิ.ย. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 943
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2556 - พ.ค. 2557 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 910
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ผ่าน 5 ปี ไทยเมินผลเสียอนุสัญญา UNCLOS นักวิชาการชี้ไม่มีใครศึกษา-เสี่ยงถูกตปท.รุมทึ้ง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:07 น. จำนวนผู้เข้าชม 388
กรมส่งเสริมฯ จัดประกวด ‘นวัตกรรม’ จากขยะ ชิงรางวัลรวมกว่า 4 แสน - สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 491
ธรรมชาติเยียวยาทุกสิ่ง ... ธรรมชาติคือส่วนหนึ่งของเรา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 14:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 423
เวิลด์แบงก์กรุยทางดันไทยสู่เมืองคาร์บอนต่ำ หนุนงบ อบก.ศึกษากลไกลดก๊าซเรือนกระจก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 14:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 230
เอกชนยืนยัน ‘โซลาร์’ คุ้มค่าลดต้นทุนการผลิต ส.อ.ท.เผยหมดยุคพลังงานแดดราคาแพงแล้ว ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 13:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 297
ขีดเส้น 1 ปี 'ไทย' เลิกผลิตพลาสติกหุ้มฝาขวด คาดลดขยะ 2,600 ล้านชิ้น เฉลี่ยปีละ 520 ตัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 13:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 346
'แบตเตอรี่' ความหวังโลกอนาคต จุดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าสู่เทคโนโลยีสะอาด ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 11:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 335
เปิด ‘คลองสียัด’ เส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ 60 เรือคายัค ร่วมปลุกชีวิตลำน้ำ ‘บางปะกง’ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 11:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 341
‘รถยนต์ EV’ สมรรถนะแห่งอนาคต นวัตกรรมขับเคลื่อนเพื่อสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 11:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 369
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ... เทรนด์เทคโนโลยีพลิกโฉมอนาคต ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 11:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 409
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ | หน้า 3 จากทั้งหมด 6