หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 94,158

ทส. มอบรางวัล ผลงานเครือข่ายเยาวชน Green Youth หวังสร้างมาตรฐาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วประเทศ
วันที่ประกาศ : 07/08/2562 14:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 491

ทส. มอบรางวัล ผลงานเครือข่ายเยาวชน Green Youth  หวังสร้างมาตรฐาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วประเทศ

              วันนี้ (7 ส.ค.2562) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม. ที่จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เพื่อมอบให้กับมหาวิทยาลัยภาครัฐ จำนวน 42 แห่ง ที่ผ่านการประเมินโครงการ Green Youth เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

               นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ ซึมซับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง จะทำให้พวกเขาเกิดความตระหนัก หลงรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการบอกต่อและมีส่วนช่วยในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ตามฐานแนวคิดที่ว่า มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองต่างๆ ในประเทศ หากมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการที่ดี ย่อมสามารถสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนเมืองนั้นๆ สู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ได้

               ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักต่อการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการพลังงาน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อีกทั้ง ในปีนี้ ยังมีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระดับอุดมศึกษาให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น

               ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ผ่านชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนกว่า 66 แห่ง มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2559 ด้วยเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต

               โดยปีนี้ มีการประเมินโครงการ Green Youth ใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการพลังงาน ซึ่งโครงการที่ผ่านการประเมิน จะต้องเป็นโครงการที่มีผลงานชัดเจน เป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารณชนได้

              ผลจากการประเมิน มีมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับทอง (ดีเยี่ยม) จำนวน 6 แห่ง (ได้รับคะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป) ระดับเงิน (ดีมาก) จำนวน 12 แห่ง (ได้รับคะแนน ร้อยละ 75 – 84) และ ระดับทองแดง (ดี) จำนวน 24 แห่ง (ได้รับคะแนน ร้อยละ 60 - 74 )    
  
              ตัวอย่าง ผลงานด้านการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ Say No Thank you ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยสามารถลดถุงพลาสติกหูหิ้วได้ จำนวน 1,586 ถุง  ในระยะเวลา 2 เดือน ผลงานด้านการจัดการของเสีย อาทิ โครงการจัดการขยะ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยการนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงมูลไส้เดือน ทำน้ำจุลินทรีย์ สร้างเตาเผาเพื่อทำน้ำส้มควันไม้ และจัด Home Stay พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสามารถขยายผลเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนในชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานได้ ผลงานด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ โครงการชวนน้องปั่นไปปลูก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รณรงค์การใช้จักรยานควบคู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย ทำให้มีจำนวนต้นไม้เพิ่ม 1,000 ต้น ในพื้นที่ 4.26 ไร่ และ ผลงานด้านการจัดการพลังงาน อาทิ โครงการม่วงเขียวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยการสำรวจและแก้ไขก๊อกน้ำที่ชำรุด เพื่อประหยัดน้ำภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
ทส. มอบรางวัล ผลงานเครือข่ายเยาวชน Green Youth หวังสร้างมาตรฐาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วประเทศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2562 14:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 491
สส.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 25/07/2562 12:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 107
สส.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/07/2562 13:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 102
สส.มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์ในโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/07/2562 16:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 106
สส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีประชุมเพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอีโคสคูล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/07/2562 10:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 123
ข้อมูลทั้งหมด 765 รายการ | หน้า 4 จากทั้งหมด 77
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 6
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 18/10/2560 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 642
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
การอบรมเทคนิคการบริหารจัดการสื่อออนไลน์สำหรับผู้ดูแล (Admin) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/07/2561 10:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 397
การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/10/2560 11:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 666
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 730
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. สากล ฐินะกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 14:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 801
สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 909
ผอ.กสพ.ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร สส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 1022
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 - ก.ค.. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 940
โครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“GreenCard” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 1157
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน พ.ค. 57 - มิ.ย. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 943
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2556 - พ.ค. 2557 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 910
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
เผยโฉม ‘บิ๊กเอกชน’ คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อม TBCSD นำทัพ 39 ธุรกิจ บรรลุเป้าพัฒนายั่งยืน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 415
รัฐเอาจริง! ผุด ‘ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก’ ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วป้อง วาฬ-โลมา-เต่า-พะยูน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 398
ขึ้นอยู่กับพวกเราว่าจะวางรากฐานให้โลกใบนี้เป็นอย่างไร ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 327
ขึ้นอยู่กับพวกเราว่าจะวางรากฐานให้โลกใบนี้เป็นอย่างไร ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 369
‘เต่าตนุ’ ภาพสะท้อนโศกนาฏกรรม ‘ทะเลไทย’ ต้องสังเวยอีกกี่ศพมนุษย์ถึงจะเลิก ‘มักง่าย’ ? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 416
วงถกชู 'การมีส่วนร่วม' หนุนจัดการป่ายั่งยืน นักวิชาการแนะต้องให้น้ำหนักกลไกตรวจสอบ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 368
'อียู' หนุนประเทศไทยให้ดูแลผืนป่า 'ลุ่มน้ำโขง' เชื่อ 'ป่าชุมชน' สามารถขจัดความยากจนได้ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 401
ความสวยงามสอดผสาน 'ความท้าทาย' จับไม้พายแล้วล่องไปกับ 'คลองสียัด' ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 368
ม.44 ไฟเขียวเอกชนสัมปทานที่ สปก. เพิ่มเหลื่อมล้ำ - เร่งทำลายสิ่งแวดล้อม !!? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 473
ตั้งเป้า 5 ปี ‘สมุนไพรไทย’ ผงาดผู้นำอาเซียน จากแผนแม่บท ... สู่ภาพอนาคต Herbal City ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 404
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ | หน้า 2 จากทั้งหมด 6