หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 81,599

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติวเข้ม ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ
วันที่ประกาศ : 24/06/2562 16:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 365

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติวเข้ม ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ

              วันนี้ (24 มิถุนายน 2562) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลการสร้างแรงจูงใจชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน ในการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรร่วมกัน โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

              นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในปี 2561 คนไทยสร้างขยะ 27.8 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 76,000 ตันต่อวัน หรือโดยเฉลี่ยใน 1 วัน สร้างขยะประมาณ 1.12 กิโลกรัมต่อคน อย่างไรก็ตาม มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 9.58 ล้านตันต่อปี (ร้อยละ34) และถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ส่วนที่เหลือนำไปกำจัดไม่ถูกต้อง 7.39 ล้านตัน (ร้อยละ 27) ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มการจัดการขยะที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด 3Rs ประชารัฐ (Reduce : การลดปริมาณขยะ, Reuse : การใช้ซ้ำ และ Recycle : การนำกลับมาใช้ใหม่) ที่มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวม กทม.) และจัดทำเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป ประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติ 5 ด้าน ได้แก่ 1. การลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 2. เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 3. เพิ่มศักยภาพการกำจัดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4. พัฒนาและปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 5. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

              อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น ภายใต้แนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ตามหลัก 3Rs และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยปี 2562 นี้ มีชุมชนและโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมเป็นชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 จำนวน 51 ชุมชน และ 34 โรงเรียน ซึ่งทั้งหมด ได้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการตรวจประเมินและเกณฑ์การประเมินระดับประเทศในวันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดในระดับประเทศต่อไป สำหรับชุมชนปลอดขยะที่ชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่โรงเรียนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดตั้งเป็น ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์

              ทั้งนี้ ชุมชนปลอดขยะ 51 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 จะได้รับการคัดเลือกให้เหลือ 15 ชุมชน เพื่อรับรางวัลระดับประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 รางวัล  ได้แก่ กลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก (มีประชากร ตั้งแต่ 1 – 500 คน) กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง (มีประชากร ตั้งแต่ 501 – 1,000 คน) และ กลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่
(มีประชากร ตั้งแต่ 1,001 คน ขึ้นไป) ขณะที่ โรงเรียนปลอดขยะ 34 โรงเรียน จะได้รับการคัดเลือกให้เหลือ 10 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 รางวัล ได้แก่ กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส และ กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

              ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสินโครงการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 400 คน ซึ่งนอกจากการมอบโล่และเงินรางวัลให้แก่ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 แล้ว ยังได้มอบโล่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนชุมชน รวมทั้งมีการเสวนา “แนวทางการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน” โดยผู้แทนชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 ตลอดจนการชี้แจงแนวทางการลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ และเกณฑ์การประเมิน ระดับประเทศ โดยคณะติดตามประเมินผลและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติวเข้ม ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/06/2562 16:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 365
สส. คว้ารางวัล สุดยอด PR ภาครัฐ ระดับ ASEAN ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 06/06/2562 12:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 250
ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/06/2562 20:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 416
สส.ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ จัดทำโครงการ “อ่านรักษ์โลก ลดใช้พลาสติก” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 31/05/2562 20:34 น. จำนวนผู้เข้าชม 124
ข้อมูลทั้งหมด 728 รายการ | หน้า 2 จากทั้งหมด 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 4
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 18/10/2560 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 627
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
การอบรมเทคนิคการบริหารจัดการสื่อออนไลน์สำหรับผู้ดูแล (Admin) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/07/2561 10:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 364
การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/10/2560 11:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 638
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 699
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. สากล ฐินะกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 14:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 773
สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 874
ผอ.กสพ.ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร สส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 995
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 - ก.ค.. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 906
โครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“GreenCard” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 1125
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน พ.ค. 57 - มิ.ย. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 914
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2556 - พ.ค. 2557 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 883
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันประชากรโลก (World Population Day) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 1746
SAY GOODBYE TO ‘PLASTIC STRAW’ IT’S TIME FOR ‘US’ TO GO DIFFERENT WAYS ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 1424
กล่าวคำบอกลา … ‘หลอดพลาสติก’ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องแยกทางกัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 2035
‘เอลนิโญ่’ ลากยาวครั้งประวัติศาสตร์ 3 ปี ‘ปะการังฟอกขาว’ โลกพินาศยับเยิน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 1528
กรมส่งเสริมฯ ชวนอัพโหลด ‘กรอบรูป’ ฟรุ๊งฟริ๊ง ดึง ‘บิ๊กตู่’ พรีเซ็นเตอร์ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 1636
ภูมิทัศน์ใหม่เจ้าพระยา-ผ่านหอชมเมืองกรุงเทพ อภิโปรเจกต์มูลค่า 4,620 ล้าน-ไม่รู้เข้าทางไหน? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 1056
โลกยิ่งร้อน … คอกาแฟ (เอธิโอเปีย) ยิ่งหนาว ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 906
ชะตากรรมของ “ธรรมชาติ” ในวันที่ผลประโยชน์ลงตัว ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 773
‘ความเหลื่อมล้ำ-การพัฒนาที่ยั่งยืน’ ถูกโดดเดี่ยว เมื่อไทยเร่งเพิ่มปล่องควัน-มุ่งทำลายแบบฉับพลัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 887
ทส.ออกแนวปฏิบัติผ่อนปรนตัดไม้ ‘หวงห้าม’ นัก กม.ชี้ไม่ควรเข้มกฎในที่ดินมี ‘เอกสารสิทธิ์’ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 821
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 6