หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,265 ความเป็นมา

กองส่งเสริมและเผยแพร่ - ความเป็นมา

มีหน่วยงานภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

          ปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานของกองส่งเสริมและเผยแพร่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานพัสดุ งานงบประมาณแผนงาน งานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนงบประมาณ

 

2. กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การติดตามและวิเคราะห์ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจขององค์กรให้กับบุคลากรภายนอกองค์กร และสาธารณชนภายนอกองค์กร ประชาชนทั่วไป และหน่วนงานต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

3. กลุ่มรณรงค์ 

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคระห์เพื่อกำหนดประเด็นและกระบวนการรณรงค์เชิงรุก ทั้งระยะสั้นและระยะยาว วางแผนกลยุทธ์ ประสาน และดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

 

4. กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา

          มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชาติ จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษา ส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบะการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5. กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว รับผิดชอบงานด้านนิทรรศการพัฒนาและผลิตสื่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนและกิจกรรมพิเศษ

 

6. กลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนายุทธศาสตร์และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทเยาวชนและลูกเสือในการสงวน บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและส่งเสริมบทบาทเยาวชนและลูกเสือทำหน้าที่เฝ้าระวังและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม