หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองยุทธศาสตร์และแผนงาน >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,960 กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ

นางสาวแฟรดาซ์ มาเหล็ม


ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-2298-5646
อีเมล์ interdeqp@gmail.com

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวแฟรดาซ์ มาเหล็ม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นางสาวบาจรีย์ สงวนวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1410 bajarees@yahoo.com
สิริลักษณ์ จันทร์แจ่มศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1820 huidew1985
นางสาววสุเนตร รัตนสุวรรณศรี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ wasunate_ra@deqp.mail.go.th
นางสาวนาวิกา แปลกสกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1821 viona_area@hotmail.com
นายศภกาน ศรีสำราญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1821 sapahkarns@gmail.com
นายศราวุธ แพะขุนทด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1821
นายวศิน งามสม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1821 fairda@deqp.mail.go.th