หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> คู่มือการปฏิบัติงาน >> งานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 17 กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

งานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือ กระบวนงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ทสม. (การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม.)
คู่มือ การผลิตวารสารและหนังสือ
คู่มือ การสนับสนุนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....
คู่มือ กระบวนการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ทสม. (แบนเนอร์)
คู่มือ กระบวนการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ทสม.
คู่มือ กระบวนการสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คู่มือ การคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2560
คู่มือ การคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี
คู่มือ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร(การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. )