หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> คู่มือการปฏิบัติงาน >> งานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 19 กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน

งานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน
คู่มือปฏิบัติงาน
แผนผังการายงานสถาณการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
คู่มือ กระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี
คู่มือ การเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
คู่มือ การแก้ไขตำแหน่งในระบบฐานข้อมูล
คู่มือ การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
คู่มือ การรายงานสถาณการณ์สิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม.
คู่มือ การวิเคราะห์ขยายพื้นที่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับ ทสม.
คู่มือ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ทสม.