หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> คู่มือการปฏิบัติงาน >> งานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 21 กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย

งานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือ Work Flow
คู่มือ การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.
คู่มือ การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.
คู่มือ การจัดทำสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สำหรับ เครือข่าย ทสม.
คู่มือ การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.
คู่มือ การติดตาม ประเมินผลโครงการ และกิจกรรม
คู่มือการปฎิบัติงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ