หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> คู่มือการปฏิบัติงาน >> งานสนับสนุน >> จำนวนผู้เข้าชม: 54 กลุ่มตรวจสอบภายใน

งานสนับสนุน - กลุ่มตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือการตรวจสอบการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
คู่มือการตรวจสอบโครงการ
คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา
คู่มือการตรวจสอบภายใน