หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> คู่มือการปฏิบัติงาน >> งานสนับสนุน >> จำนวนผู้เข้าชม: 32 กลุ่มช่วยอำนวยการ

งานสนับสนุน - กลุ่มช่วยอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือกระบวนการจัดทำตารางนัดหมาย1
คู่มือกระบวนการจัดทำตารางนัดหมาย2
คู่มือการนำเสนอคำสั่ง ประกาศ และระเบียบ (สำหรับหน้าห้องอธิบดี)1
คู่มือ การนำเสนอคำสั่ง ประกาศ และระเบียบ (สำหรับหน้าห้องอธิบดี)2
คู่มือกขออนุมัติตัวบุคคลไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดพร้อมค่าใช้จ่าย
คู่มือกระบวนงานขออนุมัติอธิบดีเข้าร่วมการอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ1
คู่มือกระบวนงานขออนุมัติอธิบดีเข้าร่วมการอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ2
คู่มือการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามงานสารบรรณ
คู่มือการจัดประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คู่มือการนำเสนอโครงการ (สำหรับนำเสนอรองอธิบดี)1
คู่มือการนำเสนอโครงการ (สำหรับนำเสนอรองอธิบดี)2
คู่มือการลงวาระผู้บริหารในหน้าที่ของเลขานุการ1
คู่มือการลงวาระผู้บริหารในหน้าที่ของเลขานุการ2
คู่มือขออนุมัติหลักการและขอใช้งบนโยบาย1
คู่มือขออนุมัติหลักการและขอใช้งบนโยบาย2
คู่มืองานสื่อสารภายในองค์กร
คู่มือการนำเสนอหนังสือภายนอก (สำหรับหน้าห้องอธิบดี)1
คู่มือการนำเสนอหนังสือภายนอก (สำหรับหน้าห้องอธิบดี)2