หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> คู่มือการปฏิบัติงาน >> งานสนับสนุน >> จำนวนผู้เข้าชม: 24 กลุ่มการคลัง

งานสนับสนุน - กลุ่มการคลัง
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือ การควบคุมวัสดุ
คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1
คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2
คู่มือ การบันทึกรายการในกระบวนงานเบิกแทน และ รายงาน
คู่มือ ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
คู่มือ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ1
คู่มือ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ2
คู่มือ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
คู่มือ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
คู่มือ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง(ใบสั่งซื้อใบสั่งจ้าง)วงเงินตั้งแต่5,000-500,000บาท1
คู่มือ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง(ใบสั่งซื้อใบสั่งจ้าง)วงเงินตั้งแต่5,000-500,000บาท2
คู่มือ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง(ใบสั่งซื้อใบสั่งจ้าง)วงเงินตั้งแต่5,000-500,000บาท3
คู่มือ ขั้นตอนการจัดทำเช็ค
คู่มือ ขั้นตอนการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต
คู่มือ ขั้นตอนการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
คู่มือการจัดทำงบทดลองประจำเดือน