หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> คู่มือการปฏิบัติงาน >> งานส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 33 กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมและเผยแพร่ - กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือ เผยแพร่ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์
คู่มือ การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเข้าร่วมบันทึกภาพนิ่งกิจกรรมต่างๆ
คู่มือการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คู่มือการจัดทำโครงสร้าง
คู่มือการจัดทำงบประมาณ
คู่มือการจัดทำจดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คู่มือการถ่ายวีดีโอกิจกรรมต่างๆของกรม
คู่มือการปฏิบัติงาน รับหนังสือ
คู่มือการปฏิบัติงาน ส่งหนังสือ
คู่มือการปฏิบัติงาน ออกแบบ
คู่มือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์
คู่มือการพัฒนาช่องทางการสื่อสารทางโทรทัศน์
คู่มือการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงาน
คู่มือวางแผน และควบคุมด้านส่งเสริม