หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> คู่มือการปฏิบัติงาน >> งานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 12 ฝ่ายบริหารทั่วไป

งานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายบริหารทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มืองานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือควบคุมตรวจสอบและจำหน่ายครุภัณฑ์
คู่มือ รับส่งหนังสือราชการ
คู่มือ งานบริหารติดตาม กำกับ ดูแล ฝ่ายบริหารทั่วไป
คู่มือ งานบริหารงานบุคคล
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร