หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> คู่มือการปฏิบัติงาน >> งานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 17 กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์

งานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม - กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
คู่มือแนวทางการปฏิบัติในการเช่าอุปกรณ์และสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
คู่มือแนวทางการรวบรวม จัดเก็บ จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือแนวทางการรวบรวม จัดเก็บ จัดทำข้อมูล
คู่มือโครงการอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือการใช้งาน Website และ Server ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คู่มือการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม (ARSA4THAI)
คู่มือ-การปฏิบัติงาน การใช้งาน Green4Thai
คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการในศูนย์ข้อมูล
คู่มือควบคุมตรวจสอบและจำหน่ายครุภัณฑ์
คู่มือบํารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย