หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> คู่มือการปฏิบัติงาน >> งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 29 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม - กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คู่มือปฏิบัติงาน
แผนผังคู่มือการการปฏิบัติงาน (Work Manual)
คู่มือ ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา
อ้างอิงที่1 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตการ
อ้างอิงที่2 ระเบียบพัศดุการจ้างที่ปรึกษา ข้อ74-94
อ้างอิงที่3 ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา
อ้างอิงที่4 ตัวอย่างผลการพิจารณาการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา
อ้างอิงที่6 ตัวอย่างตาราง time frame ตรวจรับงานการว่าจ้างที่
อ้างอิงที่7 ตัวอย่างผลการพิจาณา งานงวดที่1 การว่าจ้างที่ปรึก