หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> คู่มือการปฏิบัติงาน >> งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 16 กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม - กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
คู่มือปฎิบัติงาน
คู่มือ การจัดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
คู่มือการปฏิบัติงาน (งานสารบรรณ)
ภาคผนวก ก-1ตารางตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ก-2แบบตอบรับ รุ่น 6
ภาคผนวก ก-3แบบประเมินอบรมวิถีชุมชนฯขยะรุ่น6- 60_กทส