หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 308 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๕๙

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ โฆษณา และข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริต โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช เป็นประธานเปิดงาน และนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ช ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2.เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพ็คฟอร์รั่ม (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

3.เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 วัตถุประสงค์ เพื่อจุดพลังความร่วมมือของประชาชนคนไทยจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ  และสร้างให้ทุกคนในประเทศตระหนักถึงความสำคัญของคอร์รัปชัน และถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อขจัดปัญหาให้หมดไป ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

4.จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าวัด ตักบาตร ฟังธรรม ในวันพระ และนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป
          4.1 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะร่วมกับกรมการศาสนา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดนรนารถสุนทริการาม (ธ) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
          4.2 กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
          4.3 กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

5.เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร“การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร“การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้น และนำไปสู่การยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความตระหนักถึงการดำเนินงานที่ต้องคำนึงถึงหลัก  ธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรม โดยมี นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช เป็นประธานในพิธีเปิด และนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และวันที่ ๑๓, ๑๕ และ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

6.เข้าร่วมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พลเรือน และส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและเป็นข้าราชการที่ดี และเพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.  – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

7.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสรรคตบรรจบ ครบ ๗ วัน (สัตตมวาร)

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสรรคตบรรจบ ครบ ๗ วัน (สัตตมวาร) โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ว่าที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พร้อมด้วย นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ 19 ตุลาคม 2559ณ บริเวณลานตัว G อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8.พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม