หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,738 รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

         กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักการดำเนินชีวิตปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง และเกิดความภูมิใจในเกียรติ และศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดีที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถนำพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ใช้เป็นทบเรียนในการดำเนินชีวิตในการทำงานสู่ความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวัฒน์  ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานในการเปิดพิธีการฝึกอบรม ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 247 คน และในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ศึกษาดูงาน ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ และอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 70 คน

2.โครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากรในองค์กร และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสุจริต โปร่งใส โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี และนายวัฒน์  ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  212 คน และในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 48 คน

3.โครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา

            กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ทักษะ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซาบซึ้งในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกันอย่างมีจริยธรรม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ในเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โบราณสถานจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 68 คน

4.โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 1

           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเ