หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,024 รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

         กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถร่วมมือกันในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม พร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถเดินตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีไหว้ศาลพระภูมิร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ประกอบพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) แก่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดแก้วฟ้าจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ และบริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคารส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 372 คน

2.โครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา

       กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โบราณสถานจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ทักษะ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการซาบซึ้งในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกันอย่างมีจริยธรรม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 65 คน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

         กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักการดำเนินชีวิตปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง และเกิดความภูมิใจในเกียรติ และศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดีที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถนำพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ใช้เป็นทบเรียนในการดำเนินชีวิตในการทำงานสู่ความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวัฒน์  ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานในการเปิดพิธีการฝึกอบรม ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 247 คน และในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ศึกษาดูงาน ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ และอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 70 คน

2.โครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากรในองค์กร และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสุจริต โปร่งใส โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี และนายวัฒน์  ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  212 คน และในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 48 คน

3.โครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา

            กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ทักษะ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซาบซึ้งในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกันอย่างมีจริยธรรม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ในเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โบราณสถานจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 68 คน

4.โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 1

           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 93 คน

5.โครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day)

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมให้บุคลากรเกิดความสมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ให้สถานที่ทำงานสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี พัฒนาคุณภาพของบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 โดยช่วงเช้า ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน ณ ทางเดินด้านหน้ากรม ลานศาลพระภูมิ ลานจอดรถชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการจำนวน 424 คน

6.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

             กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดึ และรำลึกในพระมหากรุณธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตรสาธารณะ และสามารถร่วมมือกันในการทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม พร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถเดินตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยาประธานฝ่ายฆารวาส ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑2.0๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 และบริเวณรอบอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 440 คน 

7.จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 2

             กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีนายวิชาญ สุขสว่าง ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน

8.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ

       รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) รอบ 6 เดือน

9.จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 3

              กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนายวัฒน์  ทาบึงกาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

10.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

                กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต ในการปฏิบัติราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานให้มีความสุจริตโปร่งใส และเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานในการเปิดพิธีฝึกอบรม ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงาน ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่มอญพันธุ์ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

11.โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา  ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 98 คน

12.โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 5

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา  ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ โดยได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวัฒน์  ทาบึงกาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธาน นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำบุญตักบาตร และปฏิบัติธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

13.โครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการ...วินัยเกี่ยวกับการพัสดุ”

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการ...วินัยเกี่ยวกับการพัสดุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีวินัยต่อตนเองรวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องและมีความตระหนัก ในการรักษาวินัยราชการให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทราบถึงจุดเสี่ยง ในการกระทำผิดวินัยและรู้ถึงวิธีการป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัยราชการ ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ 173 คน

14.โครงการ “ การสร้างแรงบันดาลใจในการการปฏิบัติงาน”

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “ การสร้างแรงบันดาลใจในการการปฏิบัติงาน”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีกำลังใจในปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 252 คน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.โครงการเรียนรู้ตามพระยุคลบาท

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเรียนรู้ตามพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักการดำเนินชีวิตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้งและเกิดความภูมิใจในเกียรติ และศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดี ที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถนำพระราชกรณียกิจต่างๆ ใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตในการทำงานสู่ความสำเร็จ โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดพิธีการฝึกอบรม และมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๖๕ คน และเมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญญาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ๘๐ คน

2.โครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสุจริต โปร่งใส และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดี และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี และมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๕๗ คน และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ๗๗ คน

3.โครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ทักษะและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการซาบซึ้งในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณืร่วมกันอย่างมีจริยธรรม ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โบราณสถานจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน ๔๘ คน

4.โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ก่อให้เกิดทัศนคติในการอยู่ในสังคม มีจิตใจดี และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผ่อนคลายกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ ๖๔ คน

5.เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด (Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด (Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีพลตำรวจเอกวัชรพล  ประสานราชกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน พลเอกประยุทธ์ ได้ประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และมอบรางวัลต่างๆ ดังนี้

          ๑.๑. รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สูงสุดของแต่ละประเภทหน่วยงานจำนวน ๖ รางวัล คือ สำนักงานศาลยุติธรรม กรมราชองครักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร         
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ๑.๒ รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สูงสุดของแต่ละประเภทหน่วยงาน จำนวน ๖ รางวัล คือ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          ๑.๓ รางวัลหน่วยงานนำกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คือ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          ๑.๔ รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ระดับประเทศ ได้แก่ นางสาวณิชาภา  หมื่นภักดี จากจังหวัดเพชรบุรี คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดคือ “ต่อต้านคนโกง เปิดโปงทุจริต เพชรบุรีร่วมคิด พิชิตคอร์รัปชัน”

          ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

6.โครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day)

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานและกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน (Big Cleaning Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักธรรมมาใช้ในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ให้กับบุคลากรเกิดความสามัคคีและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ให้สถานที่ทำงานสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 โดยช่วงเช้า ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน ณ ทางเดินด้านหน้ากรม ลานศาลพระภูมิ ลานจอดรถชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ ๕๕๒ คน

7.โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ เดือนพฤศจิกายน 2560

           กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนพฤศจายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ก่อให้เกิดทัศนคติในการอยู่ในสังคม มีจิตใจดี และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผ่อนคลายกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีนางภัสสร โล่ห์จินดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และพระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ ๘๖ คน

8. โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ก่อให้เกิดทัศนคติในการอยู่ในสังคม มีจิตใจดี และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผ่อนคลายกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ในวันพุธที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ระหว่างเวลา ๐9.0๐ – ๑2.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรณิการ์และราชาวดี ชั้น 3  อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ 99 คน

9. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และให้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงานและการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.55 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุรพล ปัตตานี อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการจริยธรรม ประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการการประชุม

10. การจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 26 ปี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 26 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้มีความสุข และสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้ถึงเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีสักการะศาลพระภูมิ และเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี สส.” แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 คน และมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 22 คน และเวทีเสวนาภายใต้แนวคิด “สส. โปร่งใส ใส่ใจองค์กรสร้างสุข มุ่งสู่ Thailand 4.0” โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินรายการโดยนายรัฐ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และกิจกรรมสร้างสุขโดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สส. สร้างสุข ในวันพุธที่ 4 เมษายน ๒๕๖1 ระหว่างเวลา ๐9.0๐ – ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ 470 คน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. จัดโครงการบวชเนกขัมมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการบวชเนกขัมมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมี พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย เป็นประธานบวชเนกขัมมะฯ ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน และสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 59 คน

2. จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักการดำเนินชีวิตปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง และเกิดความภูมิใจ ในเกียรติ และศักดิ์ศรี การเป็นข้าราชการที่ดี ที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถนำประสบการณ์ ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการทำงานสู่ความสำเร็จ โดยมี นางสุวรรณา  เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายบรรพต  อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่/รักษาราชการแทนเลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา ๐๙.๐0 – 16.๓0 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 131 คน และเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 255๙ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน

3. จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมกราคม 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมกราคม 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย และเพื่อให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยมี นางสาวโชตศิกาญจน์  ยุติธรรมนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทรสโมสร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระมหาสุชาติ  ธมฺมรโต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน

4. จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการฯ โดยมี พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560   ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิด เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 ราย

5. เข้าร่วมงานสัมมนา “เหลียวหน้า แลหลัง จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานสัมมนา “เหลียวหน้า แลหลัง จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีสะท้อนองค์ความรู้ ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม   แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป และหวังให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ที่จะร่วมกันเสนอความคิดเห็นด้านจริยธรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมี พลเอก วิทวัส   รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน 600 คน

6. จัดโครงการบวชเนกขัมมะถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการบวชเนกขัมมะถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาและเพื่อเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมีพระราชรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นประธานบวชเนกขัมมะ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

7. จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในองค์กร สร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสุจริต โปร่งใส และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายสากล  ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายบรรพต  อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่/รักษาราชการแทนเลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 112 คน และเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน

8. เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเสริมยศ  สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน สำหรับเรื่องการทุจริตนั้นต้องสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิต้านทานให้กับบุคคล ยึดหลักธรรมมะ ยึดหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงสอนไว้ รวมไปถึงเรื่องการใช้จ่ายต่างๆ ต้องดูว่าจำเป็นหรือต้องการ ซึ่งในตัวชี้วัดของ ITA นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการปรับคะแนนให้ดีขึ้นและพฤติกรรมของเราต้องดีขึ้นด้วยไม่ใช่เน้นตัวเลขแต่ปฏิบัติไม่ได้ เพราะเช่นนั้นคะแนนที่สูงขึ้นก็ไม่มีความหมาย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ มีผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฯ จำนวน 250 คน

9. จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รู้จักปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรม และนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีส่วนร่วมในการทำความดีเนื่องเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมี นายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระอาจารย์เก่งกาจ  สํวโร วัดราษฎร์ประคองธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

10. เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมหลักสูตรสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

         กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมหลักสูตรสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง      มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่วนรวม เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน และสามารถมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้กล่าวรายงาน  ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 150 คน สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน 18 คน

11. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards)

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความโปร่งใส สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม โดย นายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 และให้กำลังใจหน่วยงานที่มีความพยายามที่จะสร้างความโปร่งใส มีความมุ่งมั่นจะบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ทั้งนี้การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา และนายสมภพ  อมาตยกุล ผู้แทนของคณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใส เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วม จำนวน 4 คน

12. จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมิถุนายน 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย และเพื่อให้เกิดความสงบสุข ทั้งแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพเมธี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7 เวลา 09.00 10.30 น. ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

13. เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 และเป็นการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน รู้วิธีฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานและนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชวชิโรดม เจ้าคณะเขตยานนาวา – สาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ระหว่างวันที่ 3 – 4  กรกฎาคม 2560 ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 100 คน สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน 2 คน

14. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปราบปรามการทุจริต และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปราบปรามการทุจริต และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหมู่บ้านช่อสะอาดที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการปราบปรามการทุจริต และเรียนรู้การอนุรักษ์ ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้นำผลของการศึกษาดูงานมาปรับปรุงการทำงานในองค์กร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยมี นายสากล  ฐินะกุล อธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 คน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2560 ณ หมู่บ้านช่อสะอาด ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ และสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) จังหวัดอุบลราชธานี

15. เข้าร่วมการสัมมนาสาธารณะ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมการสัมมนาสาธารณะ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และผู้เข้าอบรมจะต้องร่วมกันผลิตผลงานยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรุ่น และนำเสนอในที่ประชุม โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางสาวสุนันท์ สิงห์สมบุญ ประธาน นยปส. รุ่นที่ 8 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วม จำนวน 2 คน

16.จัดพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และโครงการอบรม การเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง “วินัยในการกำหนด/เขียน Terms of Reference (TOR)”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง “วินัยในการกำหนด/เขียน Terms of Reference (TOR)” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง และมีความตระหนัก ในการรักษาวินัยราชการ และทราบถึงจุดเสี่ยงในการกระทำผิดวินัยและรู้ถึงวิธีการป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัยราชการ โดยมี นายสากล  ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี และนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 211 คน

17. เข้าร่วมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย โดยมี นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด และนางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วม จำนวน 3 คน

18. เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทประชารัฐร่วมใจต่อต้านภัย การทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทประชารัฐร่วมใจต่อต้านภัยการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายเสริมยศ  สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และนายศักดิ์สิทธิ์  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ และระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 ณ อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

19. เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560” ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560” ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักรู้ว่า ในอนาคตการที่เราจะมีรัฐบาลที่ดีไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ไม่โกงกินไม่ใช้อำนาจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง จำเป็นที่คนไทยต้องแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันให้มีการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่จำเป็นให้สำเร็จ รวมทั้งแนวทางที่จะ  ทำให้ประชาชนสามารถรู้เท่าทัน เพื่อการตัดสินใจเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกัน โดยภารกิจเหล่านี้ต้องเข้มข้น และต่อเนื่องในทุกๆ รัฐบาล โดยมี นายประมนต์  สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน 14 คน

20. จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแรงกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมี นายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการเสวนาพี่สอนน้องเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้ความคิด “ทำงานสนุก เกษียณสบาย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 73 คน และกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน โดยมี นางภาวินี  ณ สายบุรี เลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ และนางนิรมล  กาฬอ่อนศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 127 คน

21. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ เข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมิน และให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวรวิทย์  สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วม จำนวน 3 คน

22. จัดกิจกรรมมอบต้นกล้าดอกดาวเรือง

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมมอบต้นกล้าดอกดาวเรือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมี นายบรรพต  อมราภิบาล รองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 91 คน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๕๙

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ โฆษณา และข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริต โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช เป็นประธานเปิดงาน และนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ช ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2.เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพ็คฟอร์รั่ม (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

3.เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 วัตถุประสงค์ เพื่อจุดพลังความร่วมมือของประชาชนคนไทยจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ  และสร้างให้ทุกคนในประเทศตระหนักถึงความสำคัญของคอร์รัปชัน และถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อขจัดปัญหาให้หมดไป ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

4.จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าวัด ตักบาตร ฟังธรรม ในวันพระ และนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป
          4.1 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะร่วมกับกรมการศาสนา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดนรนารถสุนทริการาม (ธ) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
          4.2 กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
          4.3 กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

5.เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร“การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ”

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร“การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้น และนำไปสู่การยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความตระหนักถึงการดำเนินงานที่ต้องคำนึงถึงหลัก  ธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรม โดยมี นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช เป็นประธานในพิธีเปิด และนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และวันที่ ๑๓, ๑๕ และ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

6.เข้าร่วมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พลเรือน และส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและเป็นข้าราชการที่ดี และเพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.  – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

7.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสรรคตบรรจบ ครบ ๗ วัน (สัตตมวาร)

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสรรคตบรรจบ ครบ ๗ วัน (สัตตมวาร) โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ว่าที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พร้อมด้วย นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ 19 ตุลาคม 2559ณ บริเวณลานตัว G อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8.พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม