หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,019 ความเป็นมา

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - ความเป็นมา

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 17 (ตามคำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 171/2553 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553) โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อต่อหัวหน้าส่วนราชการ และให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำกับดูแลกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกรม เป็นรองหัวหน้ากลุ่ม (ตามคำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 40/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560)