หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,500 ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอุมา ศรีสุข
ผู้อำนวยการกองอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2298-5649
โทรสาร 0-2298-5647