หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,321 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นางสาวพรพิมล วราทร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

โทรศัทพ์ 0-2577-2387
โทรสาร  0-2577-4199